ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า

ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า

ข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่อยากจะไปนั่งรอต่อคิวขอวีซ่า เพราะต่อไปนี้นั้นการไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วครับ โดยมีประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น วันนี้ (25 มิถุนายน 2556) ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ออกประกาศยกเว้นวีซ่าการเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยการยกเว้นวีซ่านี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ต้องการพักในระยะสั้น คือไม่เกิน 15วัน ส่วนใครที่ต้องการอยู่นานกว่านั้นก็ต้องขอวีซ่าตามปกตินะครับ

โดยเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

แล้วก็ขอกล่าวอีกครั้งว่า ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า แล้วววววววววววว 😀

ที่มา : www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321.htm

Comments

This entry was posted in Lifestyle and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *